โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 26
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 78.79 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 6 4 12 3 0 68
ร้อยละ 6.45 % 4.30 % 12.90 % 3.23 % 0.00 % 73.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 4 1 4 0 0 33
ร้อยละ 9.52 % 2.38 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 11 5 22 3 0 127
ร้อยละ 6.55 % 2.98 % 13.10 % 1.79 % 0.00 % 75.60 %

126 : 7 , 4 , 18 , 3 , 0 , 94...5.56 , 3.17 , 14.29 , 2.38 , 0.00 , 74.60 = 32 : 25.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40%

Powered By www.thaieducation.net