โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 6 4 14 2 0 67
ร้อยละ 6.45 % 4.30 % 15.05 % 2.15 % 0.00 % 72.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 3 1 4 0 0 35
ร้อยละ 6.98 % 2.33 % 9.30 % 0.00 % 0.00 % 81.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 9 5 26 2 0 126
ร้อยละ 5.36 % 2.98 % 15.48 % 1.19 % 0.00 % 75.00 %

125 : 6 , 4 , 22 , 2 , 0 , 91...4.80 , 3.20 , 17.60 , 1.60 , 0.00 , 72.80 = 34 : 27.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net