โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 26
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 15.63 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 4 4 12 2 0 71
ร้อยละ 4.30 % 4.30 % 12.90 % 2.15 % 0.00 % 76.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 38
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 88.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 6 5 20 2 0 135
ร้อยละ 3.57 % 2.98 % 11.90 % 1.19 % 0.00 % 80.36 %

125 : 5 , 4 , 17 , 2 , 0 , 97...4.00 , 3.20 , 13.60 , 1.60 , 0.00 , 77.60 = 28 : 22.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.64%

Powered By www.thaieducation.net