โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 11 19 4 5 11 29
ร้อยละ 13.92 % 24.05 % 5.06 % 6.33 % 13.92 % 36.71 %
ระดับประถมศึกษา
397
จำนวน(คน) 29 35 34 12 79 208
ร้อยละ 7.30 % 8.82 % 8.56 % 3.02 % 19.90 % 52.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
231
จำนวน(คน) 11 19 19 6 67 109
ร้อยละ 4.76 % 8.23 % 8.23 % 2.60 % 29.00 % 47.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 707 คน
จำนวน(คน) 51 73 57 23 157 346
ร้อยละ 7.21 % 10.33 % 8.06 % 3.25 % 22.21 % 48.94 %

476 : 40 , 54 , 38 , 17 , 90 , 237...8.40 , 11.34 , 7.98 , 3.57 , 18.91 , 49.79 = 239 : 50.21
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 707 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 361 คน คิดเป็นร้อยละ 51.06%

Powered By www.thaieducation.net