โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 14 19 4 6 11 24
ร้อยละ 17.95 % 24.36 % 5.13 % 7.69 % 14.10 % 30.77 %
ระดับประถมศึกษา
403
จำนวน(คน) 30 36 35 13 82 207
ร้อยละ 7.44 % 8.93 % 8.68 % 3.23 % 20.35 % 51.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
231
จำนวน(คน) 12 20 18 6 68 107
ร้อยละ 5.19 % 8.66 % 7.79 % 2.60 % 29.44 % 46.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 712 คน
จำนวน(คน) 56 75 57 25 161 338
ร้อยละ 7.87 % 10.53 % 8.01 % 3.51 % 22.61 % 47.47 %

481 : 44 , 55 , 39 , 19 , 93 , 231...9.15 , 11.43 , 8.11 , 3.95 , 19.33 , 48.02 = 250 : 51.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 712 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 374 คน คิดเป็นร้อยละ 52.53%

Powered By www.thaieducation.net