โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 15 19 3 6 11 24
ร้อยละ 19.23 % 24.36 % 3.85 % 7.69 % 14.10 % 30.77 %
ระดับประถมศึกษา
403
จำนวน(คน) 30 36 36 14 82 205
ร้อยละ 7.44 % 8.93 % 8.93 % 3.47 % 20.35 % 50.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
231
จำนวน(คน) 12 20 19 6 69 105
ร้อยละ 5.19 % 8.66 % 8.23 % 2.60 % 29.87 % 45.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 712 คน
จำนวน(คน) 57 75 58 26 162 334
ร้อยละ 8.01 % 10.53 % 8.15 % 3.65 % 22.75 % 46.91 %

481 : 45 , 55 , 39 , 20 , 93 , 229...9.36 , 11.43 , 8.11 , 4.16 , 19.33 , 47.61 = 252 : 52.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 712 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 378 คน คิดเป็นร้อยละ 53.09%

Powered By www.thaieducation.net