โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 3 2 2 1 1 59
ร้อยละ 4.41 % 2.94 % 2.94 % 1.47 % 1.47 % 86.76 %
ระดับประถมศึกษา
226
จำนวน(คน) 3 3 1 0 0 219
ร้อยละ 1.33 % 1.33 % 0.44 % 0.00 % 0.00 % 96.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
138
จำนวน(คน) 3 1 4 0 0 130
ร้อยละ 2.17 % 0.72 % 2.90 % 0.00 % 0.00 % 94.20 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 432 คน
จำนวน(คน) 9 6 7 1 1 408
ร้อยละ 2.08 % 1.39 % 1.62 % 0.23 % 0.23 % 94.44 %

294 : 6 , 5 , 3 , 1 , 1 , 278...2.04 , 1.70 , 1.02 , 0.34 , 0.34 , 94.56 = 16 : 5.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 432 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56%

Powered By www.thaieducation.net