โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
96
จำนวน(คน) 7 4 5 3 3 74
ร้อยละ 7.29 % 4.17 % 5.21 % 3.13 % 3.13 % 77.08 %
ระดับประถมศึกษา
235
จำนวน(คน) 6 4 4 2 1 218
ร้อยละ 2.55 % 1.70 % 1.70 % 0.85 % 0.43 % 92.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
139
จำนวน(คน) 6 3 6 1 0 123
ร้อยละ 4.32 % 2.16 % 4.32 % 0.72 % 0.00 % 88.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 470 คน
จำนวน(คน) 19 11 15 6 4 415
ร้อยละ 4.04 % 2.34 % 3.19 % 1.28 % 0.85 % 88.30 %

331 : 13 , 8 , 9 , 5 , 4 , 292...3.93 , 2.42 , 2.72 , 1.51 , 1.21 , 88.22 = 39 : 11.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 470 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 11.70%

Powered By www.thaieducation.net