โรงเรียนวัดพระญาติการาม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 1 2 0 1 0 44
ร้อยละ 2.08 % 4.17 % 0.00 % 2.08 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
234
จำนวน(คน) 3 1 0 0 4 226
ร้อยละ 1.28 % 0.43 % 0.00 % 0.00 % 1.71 % 96.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
155
จำนวน(คน) 3 2 3 1 1 145
ร้อยละ 1.94 % 1.29 % 1.94 % 0.65 % 0.65 % 93.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 437 คน
จำนวน(คน) 7 5 3 2 5 415
ร้อยละ 1.60 % 1.14 % 0.69 % 0.46 % 1.14 % 94.97 %

282 : 4 , 3 , 0 , 1 , 4 , 270...1.42 , 1.06 , 0.00 , 0.35 , 1.42 , 95.74 = 12 : 4.26
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 437 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.03%

Powered By www.thaieducation.net