โรงเรียนวัดพระญาติการาม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 2 0 1 1 0 44
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 2.08 % 2.08 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
234
จำนวน(คน) 2 0 3 1 0 228
ร้อยละ 0.85 % 0.00 % 1.28 % 0.43 % 0.00 % 97.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
155
จำนวน(คน) 2 1 2 0 1 149
ร้อยละ 1.29 % 0.65 % 1.29 % 0.00 % 0.65 % 96.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 437 คน
จำนวน(คน) 6 1 6 2 1 421
ร้อยละ 1.37 % 0.23 % 1.37 % 0.46 % 0.23 % 96.34 %

282 : 4 , 0 , 4 , 2 , 0 , 272...1.42 , 0.00 , 1.42 , 0.71 , 0.00 , 96.45 = 10 : 3.55
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 437 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.66%

Powered By www.thaieducation.net