โรงเรียนวัดพระญาติการาม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 44
ร้อยละ 2.17 % 0.00 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
ระดับประถมศึกษา
233
จำนวน(คน) 3 0 21 0 0 209
ร้อยละ 1.29 % 0.00 % 9.01 % 0.00 % 0.00 % 89.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
151
จำนวน(คน) 16 0 30 0 0 105
ร้อยละ 10.60 % 0.00 % 19.87 % 0.00 % 0.00 % 69.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 430 คน
จำนวน(คน) 20 0 52 0 0 358
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 12.09 % 0.00 % 0.00 % 83.26 %

279 : 4 , 0 , 22 , 0 , 0 , 253...1.43 , 0.00 , 7.89 , 0.00 , 0.00 , 90.68 = 26 : 9.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 430 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 16.74%

Powered By www.thaieducation.net