โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 8 2 4 1 0 12
ร้อยละ 29.63 % 7.41 % 14.81 % 3.70 % 0.00 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 7 4 13 1 0 73
ร้อยละ 7.14 % 4.08 % 13.27 % 1.02 % 0.00 % 74.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 15 6 17 2 0 85
ร้อยละ 12.00 % 4.80 % 13.60 % 1.60 % 0.00 % 68.00 %

125 : 15 , 6 , 17 , 2 , 0 , 85...12.00 , 4.80 , 13.60 , 1.60 , 0.00 , 68.00 = 40 : 32.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00%

Powered By www.thaieducation.net