โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 5 1 1 0 0 20
ร้อยละ 18.52 % 3.70 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 74.07 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 10 5 13 2 1 67
ร้อยละ 10.20 % 5.10 % 13.27 % 2.04 % 1.02 % 68.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 15 6 14 2 1 87
ร้อยละ 12.00 % 4.80 % 11.20 % 1.60 % 0.80 % 69.60 %

125 : 15 , 6 , 14 , 2 , 1 , 87...12.00 , 4.80 , 11.20 , 1.60 , 0.80 , 69.60 = 38 : 30.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 30.40%

Powered By www.thaieducation.net