โรงเรียนวัดทำใหม่ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 1 4 6 0 0 38
ร้อยละ 2.04 % 8.16 % 12.24 % 0.00 % 0.00 % 77.55 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 4 4 25 0 0 104
ร้อยละ 2.92 % 2.92 % 18.25 % 0.00 % 0.00 % 75.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 5 8 31 0 0 142
ร้อยละ 2.69 % 4.30 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 76.34 %

186 : 5 , 8 , 31 , 0 , 0 , 142...2.69 , 4.30 , 16.67 , 0.00 , 0.00 , 76.34 = 44 : 23.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 23.66%

Powered By www.thaieducation.net