โรงเรียนปฐมวิทยาคาร (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 0 5 2 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.89 % 5.56 % 0.00 % 80.56 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 9 1 19 1 0 76
ร้อยละ 8.49 % 0.94 % 17.92 % 0.94 % 0.00 % 71.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 3 0 14 1 0 45
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 22.22 % 1.59 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 12 1 38 4 0 150
ร้อยละ 5.85 % 0.49 % 18.54 % 1.95 % 0.00 % 73.17 %

142 : 9 , 1 , 24 , 3 , 0 , 105...6.34 , 0.70 , 16.90 , 2.11 , 0.00 , 73.94 = 37 : 26.06
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 26.83%

Powered By www.thaieducation.net