โรงเรียนปฐมวิทยาคาร (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 28
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 6 1 17 6 0 74
ร้อยละ 5.77 % 0.96 % 16.35 % 5.77 % 0.00 % 71.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 2 0 13 1 1 44
ร้อยละ 3.28 % 0.00 % 21.31 % 1.64 % 1.64 % 72.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 10 1 35 7 1 146
ร้อยละ 5.00 % 0.50 % 17.50 % 3.50 % 0.50 % 73.00 %

139 : 8 , 1 , 22 , 6 , 0 , 102...5.76 , 0.72 , 15.83 , 4.32 , 0.00 , 73.38 = 37 : 26.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00%

Powered By www.thaieducation.net