โรงเรียนปฐมวิทยาคาร (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 5 5 4 6 12
ร้อยละ 11.11 % 13.89 % 13.89 % 11.11 % 16.67 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 19 9 20 6 15 37
ร้อยละ 17.92 % 8.49 % 18.87 % 5.66 % 14.15 % 34.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 5 2 14 1 9 28
ร้อยละ 8.47 % 3.39 % 23.73 % 1.69 % 15.25 % 47.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 28 16 39 11 30 77
ร้อยละ 13.93 % 7.96 % 19.40 % 5.47 % 14.93 % 38.31 %

142 : 23 , 14 , 25 , 10 , 21 , 49...16.20 , 9.86 , 17.61 , 7.04 , 14.79 , 34.51 = 93 : 65.49
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 124 คน คิดเป็นร้อยละ 61.69%

Powered By www.thaieducation.net