โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 34
ร้อยละ 2.56 % 5.13 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 87.18 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 0 2 3 1 0 63
ร้อยละ 0.00 % 2.90 % 4.35 % 1.45 % 0.00 % 91.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 1 4 5 1 0 97
ร้อยละ 0.93 % 3.70 % 4.63 % 0.93 % 0.00 % 89.81 %

108 : 1 , 4 , 5 , 1 , 0 , 97...0.93 , 3.70 , 4.63 , 0.93 , 0.00 , 89.81 = 11 : 10.19
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.19%

Powered By www.thaieducation.net