โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 3 2 1 0 32
ร้อยละ 0.00 % 7.89 % 5.26 % 2.63 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 0 3 10 3 0 53
ร้อยละ 0.00 % 4.35 % 14.49 % 4.35 % 0.00 % 76.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 0 6 12 4 0 85
ร้อยละ 0.00 % 5.61 % 11.21 % 3.74 % 0.00 % 79.44 %

107 : 0 , 6 , 12 , 4 , 0 , 85...0.00 , 5.61 , 11.21 , 3.74 , 0.00 , 79.44 = 22 : 20.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.56%

Powered By www.thaieducation.net