โรงเรียนวัดไผ่ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 3 0 1 0 10
ร้อยละ 6.67 % 20.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 2 2 1 3 1 40
ร้อยละ 4.08 % 4.08 % 2.04 % 6.12 % 2.04 % 81.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 64 คน
จำนวน(คน) 3 5 1 4 1 50
ร้อยละ 4.69 % 7.81 % 1.56 % 6.25 % 1.56 % 78.13 %

64 : 3 , 5 , 1 , 4 , 1 , 50...4.69 , 7.81 , 1.56 , 6.25 , 1.56 , 78.13 = 14 : 21.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 21.88%

Powered By www.thaieducation.net