โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
385
จำนวน(คน) 7 10 41 17 51 259
ร้อยละ 1.82 % 2.60 % 10.65 % 4.42 % 13.25 % 67.27 %
ระดับประถมศึกษา
1425
จำนวน(คน) 13 26 190 39 216 941
ร้อยละ 0.91 % 1.82 % 13.33 % 2.74 % 15.16 % 66.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1810 คน
จำนวน(คน) 20 36 231 56 267 1200
ร้อยละ 1.10 % 1.99 % 12.76 % 3.09 % 14.75 % 66.30 %

1810 : 20 , 36 , 231 , 56 , 267 , 1200...1.10 , 1.99 , 12.76 , 3.09 , 14.75 , 66.30 = 610 : 33.70
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1810 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 610 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70%

Powered By www.thaieducation.net