โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
387
จำนวน(คน) 13 20 25 33 45 251
ร้อยละ 3.36 % 5.17 % 6.46 % 8.53 % 11.63 % 64.86 %
ระดับประถมศึกษา
1425
จำนวน(คน) 22 43 148 65 213 934
ร้อยละ 1.54 % 3.02 % 10.39 % 4.56 % 14.95 % 65.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1812 คน
จำนวน(คน) 35 63 173 98 258 1185
ร้อยละ 1.93 % 3.48 % 9.55 % 5.41 % 14.24 % 65.40 %

1812 : 35 , 63 , 173 , 98 , 258 , 1185...1.93 , 3.48 , 9.55 , 5.41 , 14.24 , 65.40 = 627 : 34.60
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1812 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 627 คน คิดเป็นร้อยละ 34.60%

Powered By www.thaieducation.net