โรงเรียนประตูชัย (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
286
จำนวน(คน) 21 11 56 8 67 123
ร้อยละ 7.34 % 3.85 % 19.58 % 2.80 % 23.43 % 43.01 %
ระดับประถมศึกษา
1724
จำนวน(คน) 96 62 416 26 478 646
ร้อยละ 5.57 % 3.60 % 24.13 % 1.51 % 27.73 % 37.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
378
จำนวน(คน) 8 7 116 2 123 122
ร้อยละ 2.12 % 1.85 % 30.69 % 0.53 % 32.54 % 32.28 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2388 คน
จำนวน(คน) 125 80 588 36 668 891
ร้อยละ 5.23 % 3.35 % 24.62 % 1.51 % 27.97 % 37.31 %

2010 : 117 , 73 , 472 , 34 , 545 , 769...5.82 , 3.63 , 23.48 , 1.69 , 27.11 , 38.26 = 1241 : 61.74
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2388 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1497 คน คิดเป็นร้อยละ 62.69%

Powered By www.thaieducation.net