โรงเรียนประตูชัย (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
288
จำนวน(คน) 32 15 31 12 46 152
ร้อยละ 11.11 % 5.21 % 10.76 % 4.17 % 15.97 % 52.78 %
ระดับประถมศึกษา
1722
จำนวน(คน) 142 93 271 44 364 808
ร้อยละ 8.25 % 5.40 % 15.74 % 2.56 % 21.14 % 46.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
380
จำนวน(คน) 19 10 86 5 96 164
ร้อยละ 5.00 % 2.63 % 22.63 % 1.32 % 25.26 % 43.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2390 คน
จำนวน(คน) 193 118 388 61 506 1124
ร้อยละ 8.08 % 4.94 % 16.23 % 2.55 % 21.17 % 47.03 %

2010 : 174 , 108 , 302 , 56 , 410 , 960...8.66 , 5.37 , 15.02 , 2.79 , 20.40 , 47.76 = 1050 : 52.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2390 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1266 คน คิดเป็นร้อยละ 52.97%

Powered By www.thaieducation.net