โรงเรียนประตูชัย (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
287
จำนวน(คน) 32 15 31 12 46 151
ร้อยละ 11.15 % 5.23 % 10.80 % 4.18 % 16.03 % 52.61 %
ระดับประถมศึกษา
1727
จำนวน(คน) 142 93 271 44 364 813
ร้อยละ 8.22 % 5.39 % 15.69 % 2.55 % 21.08 % 47.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
380
จำนวน(คน) 19 10 86 5 96 164
ร้อยละ 5.00 % 2.63 % 22.63 % 1.32 % 25.26 % 43.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2394 คน
จำนวน(คน) 193 118 388 61 506 1128
ร้อยละ 8.06 % 4.93 % 16.21 % 2.55 % 21.14 % 47.12 %

2014 : 174 , 108 , 302 , 56 , 410 , 964...8.64 , 5.36 , 15.00 , 2.78 , 20.36 , 47.86 = 1050 : 52.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2394 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1266 คน คิดเป็นร้อยละ 52.88%

Powered By www.thaieducation.net