โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
102
จำนวน(คน) 5 6 10 2 1 78
ร้อยละ 4.90 % 5.88 % 9.80 % 1.96 % 0.98 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
189
จำนวน(คน) 23 9 16 0 0 141
ร้อยละ 12.17 % 4.76 % 8.47 % 0.00 % 0.00 % 74.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
107
จำนวน(คน) 8 3 22 0 0 74
ร้อยละ 7.48 % 2.80 % 20.56 % 0.00 % 0.00 % 69.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 398 คน
จำนวน(คน) 36 18 48 2 1 293
ร้อยละ 9.05 % 4.52 % 12.06 % 0.50 % 0.25 % 73.62 %

291 : 28 , 15 , 26 , 2 , 1 , 219...9.62 , 5.15 , 8.93 , 0.69 , 0.34 , 75.26 = 72 : 24.74
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 398 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.38%

Powered By www.thaieducation.net