โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
104
จำนวน(คน) 9 6 13 0 1 75
ร้อยละ 8.65 % 5.77 % 12.50 % 0.00 % 0.96 % 72.12 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 26 9 15 4 0 128
ร้อยละ 14.29 % 4.95 % 8.24 % 2.20 % 0.00 % 70.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
109
จำนวน(คน) 10 3 19 0 0 77
ร้อยละ 9.17 % 2.75 % 17.43 % 0.00 % 0.00 % 70.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 395 คน
จำนวน(คน) 45 18 47 4 1 280
ร้อยละ 11.39 % 4.56 % 11.90 % 1.01 % 0.25 % 70.89 %

286 : 35 , 15 , 28 , 4 , 1 , 203...12.24 , 5.24 , 9.79 , 1.40 , 0.35 , 70.98 = 83 : 29.02
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 395 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 29.11%

Powered By www.thaieducation.net