โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 0 0 9 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.37 % 0.00 % 0.00 % 81.63 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 14 0 23 0 0 105
ร้อยละ 9.86 % 0.00 % 16.20 % 0.00 % 0.00 % 73.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 14 0 32 0 0 145
ร้อยละ 7.33 % 0.00 % 16.75 % 0.00 % 0.00 % 75.92 %

191 : 14 , 0 , 32 , 0 , 0 , 145...7.33 , 0.00 , 16.75 , 0.00 , 0.00 , 75.92 = 46 : 24.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 24.08%

Powered By www.thaieducation.net