โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 10 1 5 1 0 31
ร้อยละ 20.83 % 2.08 % 10.42 % 2.08 % 0.00 % 64.58 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 9 8 23 0 0 105
ร้อยละ 6.21 % 5.52 % 15.86 % 0.00 % 0.00 % 72.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 19 9 28 1 0 136
ร้อยละ 9.84 % 4.66 % 14.51 % 0.52 % 0.00 % 70.47 %

193 : 19 , 9 , 28 , 1 , 0 , 136...9.84 , 4.66 , 14.51 , 0.52 , 0.00 , 70.47 = 57 : 29.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 29.53%

Powered By www.thaieducation.net