โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
103
จำนวน(คน) 4 0 3 2 0 94
ร้อยละ 3.88 % 0.00 % 2.91 % 1.94 % 0.00 % 91.26 %
ระดับประถมศึกษา
255
จำนวน(คน) 4 2 0 2 10 237
ร้อยละ 1.57 % 0.78 % 0.00 % 0.78 % 3.92 % 92.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
143
จำนวน(คน) 4 0 0 4 10 125
ร้อยละ 2.80 % 0.00 % 0.00 % 2.80 % 6.99 % 87.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 501 คน
จำนวน(คน) 12 2 3 8 20 456
ร้อยละ 2.40 % 0.40 % 0.60 % 1.60 % 3.99 % 91.02 %

358 : 8 , 2 , 3 , 4 , 10 , 331...2.23 , 0.56 , 0.84 , 1.12 , 2.79 , 92.46 = 27 : 7.54
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 501 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 8.98%

Powered By www.thaieducation.net