โรงเรียนประชาสามัคคี (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 5 2 0 0 22
ร้อยละ 6.45 % 16.13 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 70.97 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 11 0 9 6 3 39
ร้อยละ 16.18 % 0.00 % 13.24 % 8.82 % 4.41 % 57.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 99 คน
จำนวน(คน) 13 5 11 6 3 61
ร้อยละ 13.13 % 5.05 % 11.11 % 6.06 % 3.03 % 61.62 %

99 : 13 , 5 , 11 , 6 , 3 , 61...13.13 , 5.05 , 11.11 , 6.06 , 3.03 , 61.62 = 38 : 38.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.38%

Powered By www.thaieducation.net