โรงเรียนวัดสะแก (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 4 1 4 0 0 16
ร้อยละ 16.00 % 4.00 % 16.00 % 0.00 % 0.00 % 64.00 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 1 2 16 0 0 99
ร้อยละ 0.85 % 1.69 % 13.56 % 0.00 % 0.00 % 83.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 5 3 20 0 0 115
ร้อยละ 3.50 % 2.10 % 13.99 % 0.00 % 0.00 % 80.42 %

143 : 5 , 3 , 20 , 0 , 0 , 115...3.50 , 2.10 , 13.99 , 0.00 , 0.00 , 80.42 = 28 : 19.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 19.58%

Powered By www.thaieducation.net