โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 10 5 7 1 3 49
ร้อยละ 13.33 % 6.67 % 9.33 % 1.33 % 4.00 % 65.33 %
ระดับประถมศึกษา
278
จำนวน(คน) 8 4 54 5 27 180
ร้อยละ 2.88 % 1.44 % 19.42 % 1.80 % 9.71 % 64.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 353 คน
จำนวน(คน) 18 9 61 6 30 229
ร้อยละ 5.10 % 2.55 % 17.28 % 1.70 % 8.50 % 64.87 %

353 : 18 , 9 , 61 , 6 , 30 , 229...5.10 , 2.55 , 17.28 , 1.70 , 8.50 , 64.87 = 124 : 35.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 353 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 124 คน คิดเป็นร้อยละ 35.13%

Powered By www.thaieducation.net