โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 11 6 8 1 3 46
ร้อยละ 14.67 % 8.00 % 10.67 % 1.33 % 4.00 % 61.33 %
ระดับประถมศึกษา
278
จำนวน(คน) 9 4 56 5 28 176
ร้อยละ 3.24 % 1.44 % 20.14 % 1.80 % 10.07 % 63.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 353 คน
จำนวน(คน) 20 10 64 6 31 222
ร้อยละ 5.67 % 2.83 % 18.13 % 1.70 % 8.78 % 62.89 %

353 : 20 , 10 , 64 , 6 , 31 , 222...5.67 , 2.83 , 18.13 , 1.70 , 8.78 , 62.89 = 131 : 37.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 353 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 131 คน คิดเป็นร้อยละ 37.11%

Powered By www.thaieducation.net