โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 1 5 0 0 30
ร้อยละ 7.69 % 2.56 % 12.82 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 4 9 32 1 0 80
ร้อยละ 3.17 % 7.14 % 25.40 % 0.79 % 0.00 % 63.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 7 10 37 1 0 110
ร้อยละ 4.24 % 6.06 % 22.42 % 0.61 % 0.00 % 66.67 %

165 : 7 , 10 , 37 , 1 , 0 , 110...4.24 , 6.06 , 22.42 , 0.61 , 0.00 , 66.67 = 55 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net