โรงเรียนคลองบ้านพร้าว (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
198
จำนวน(คน) 2 2 26 0 0 168
ร้อยละ 1.01 % 1.01 % 13.13 % 0.00 % 0.00 % 84.85 %
ระดับประถมศึกษา
556
จำนวน(คน) 7 4 94 3 0 448
ร้อยละ 1.26 % 0.72 % 16.91 % 0.54 % 0.00 % 80.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
242
จำนวน(คน) 8 0 66 0 5 163
ร้อยละ 3.31 % 0.00 % 27.27 % 0.00 % 2.07 % 67.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 996 คน
จำนวน(คน) 17 6 186 3 5 779
ร้อยละ 1.71 % 0.60 % 18.67 % 0.30 % 0.50 % 78.21 %

754 : 9 , 6 , 120 , 3 , 0 , 616...1.19 , 0.80 , 15.92 , 0.40 , 0.00 , 81.70 = 138 : 18.30
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 996 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 217 คน คิดเป็นร้อยละ 21.79%

Powered By www.thaieducation.net