โรงเรียนคลองบ้านพร้าว (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
198
จำนวน(คน) 5 3 19 3 3 165
ร้อยละ 2.53 % 1.52 % 9.60 % 1.52 % 1.52 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
554
จำนวน(คน) 3 2 90 2 2 455
ร้อยละ 0.54 % 0.36 % 16.25 % 0.36 % 0.36 % 82.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
243
จำนวน(คน) 9 0 47 0 0 187
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 19.34 % 0.00 % 0.00 % 76.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 995 คน
จำนวน(คน) 17 5 156 5 5 807
ร้อยละ 1.71 % 0.50 % 15.68 % 0.50 % 0.50 % 81.11 %

752 : 8 , 5 , 109 , 5 , 5 , 620...1.06 , 0.66 , 14.49 , 0.66 , 0.66 , 82.45 = 132 : 17.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 995 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 188 คน คิดเป็นร้อยละ 18.89%

Powered By www.thaieducation.net