โรงเรียนวัดถั่วทอง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 1 1 2 0 10
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 6.25 % 12.50 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 2 2 3 2 1 43
ร้อยละ 3.77 % 3.77 % 5.66 % 3.77 % 1.89 % 81.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
69 คน
จำนวน(คน) 4 3 4 4 1 53
ร้อยละ 5.80 % 4.35 % 5.80 % 5.80 % 1.45 % 76.81 %

69 : 4 , 3 , 4 , 4 , 1 , 53...5.80 , 4.35 , 5.80 , 5.80 , 1.45 , 76.81 = 16 : 23.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 23.19%

Powered By www.thaieducation.net