โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 9 0 3 0 0 50
ร้อยละ 14.52 % 0.00 % 4.84 % 0.00 % 0.00 % 80.65 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 15 5 13 2 0 127
ร้อยละ 9.26 % 3.09 % 8.02 % 1.23 % 0.00 % 78.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 54
ร้อยละ 0.00 % 1.72 % 5.17 % 0.00 % 0.00 % 93.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 282 คน
จำนวน(คน) 24 6 19 2 0 231
ร้อยละ 8.51 % 2.13 % 6.74 % 0.71 % 0.00 % 81.91 %

224 : 24 , 5 , 16 , 2 , 0 , 177...10.71 , 2.23 , 7.14 , 0.89 , 0.00 , 79.02 = 47 : 20.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 282 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 18.09%

Powered By www.thaieducation.net