โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 10 2 6 0 0 43
ร้อยละ 16.39 % 3.28 % 9.84 % 0.00 % 0.00 % 70.49 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 16 5 22 2 0 114
ร้อยละ 10.06 % 3.14 % 13.84 % 1.26 % 0.00 % 71.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 52
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 278 คน
จำนวน(คน) 28 9 30 2 0 209
ร้อยละ 10.07 % 3.24 % 10.79 % 0.72 % 0.00 % 75.18 %

220 : 26 , 7 , 28 , 2 , 0 , 157...11.82 , 3.18 , 12.73 , 0.91 , 0.00 , 71.36 = 63 : 28.64
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 24.82%

Powered By www.thaieducation.net