โรงเรียนสี่แยกบางเตย (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 5 0 4 0 0 12
ร้อยละ 23.81 % 0.00 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
25
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 19
ร้อยละ 12.00 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 0 0 4 0 1 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 3.70 % 81.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 8 0 11 0 1 53
ร้อยละ 10.96 % 0.00 % 15.07 % 0.00 % 1.37 % 72.60 %

46 : 8 , 0 , 7 , 0 , 0 , 31...17.39 , 0.00 , 15.22 , 0.00 , 0.00 , 67.39 = 15 : 32.61
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 27.40%

Powered By www.thaieducation.net