โรงเรียนสี่แยกบางเตย (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 12
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
24
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 91.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 0 0 5 0 1 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 19.23 % 0.00 % 3.85 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 3 0 9 1 1 54
ร้อยละ 4.41 % 0.00 % 13.24 % 1.47 % 1.47 % 79.41 %

42 : 3 , 0 , 4 , 1 , 0 , 34...7.14 , 0.00 , 9.52 , 2.38 , 0.00 , 80.95 = 8 : 19.05
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59%

Powered By www.thaieducation.net