โรงเรียนวัดท้ายเกาะ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.00 % 5.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 0 0 5 1 0 59
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.69 % 1.54 % 0.00 % 90.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 0 0 3 2 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.32 % 4.88 % 0.00 % 87.80 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 0 0 9 4 0 113
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.14 % 3.17 % 0.00 % 89.68 %

85 : 0 , 0 , 6 , 2 , 0 , 77...0.00 , 0.00 , 7.06 , 2.35 , 0.00 , 90.59 = 8 : 9.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.32%

Powered By www.thaieducation.net