โรงเรียนวัดบัวหลวง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 1 4 1 0 25
ร้อยละ 0.00 % 3.23 % 12.90 % 3.23 % 0.00 % 80.65 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 2 0 16 0 0 73
ร้อยละ 2.20 % 0.00 % 17.58 % 0.00 % 0.00 % 80.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 2 1 20 1 0 98
ร้อยละ 1.64 % 0.82 % 16.39 % 0.82 % 0.00 % 80.33 %

122 : 2 , 1 , 20 , 1 , 0 , 98...1.64 , 0.82 , 16.39 , 0.82 , 0.00 , 80.33 = 24 : 19.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 19.67%

Powered By www.thaieducation.net