โรงเรียนวัดเมตารางค์ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 0 1 0 1 27
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 3.23 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 1 1 3 0 1 37
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 6.98 % 0.00 % 2.33 % 86.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 3 1 4 0 2 64
ร้อยละ 4.05 % 1.35 % 5.41 % 0.00 % 2.70 % 86.49 %

74 : 3 , 1 , 4 , 0 , 2 , 64...4.05 , 1.35 , 5.41 , 0.00 , 2.70 , 86.49 = 10 : 13.51
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51%

Powered By www.thaieducation.net