โรงเรียนวัดเมตารางค์ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 5 1 0 1 22
ร้อยละ 9.38 % 15.63 % 3.13 % 0.00 % 3.13 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 5 4 2 1 1 30
ร้อยละ 11.63 % 9.30 % 4.65 % 2.33 % 2.33 % 69.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 75 คน
จำนวน(คน) 8 9 3 1 2 52
ร้อยละ 10.67 % 12.00 % 4.00 % 1.33 % 2.67 % 69.33 %

75 : 8 , 9 , 3 , 1 , 2 , 52...10.67 , 12.00 , 4.00 , 1.33 , 2.67 , 69.33 = 23 : 30.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 75 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 30.67%

Powered By www.thaieducation.net