โรงเรียนศาลาพัน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 3 2 1 1 0 38
ร้อยละ 6.67 % 4.44 % 2.22 % 2.22 % 0.00 % 84.44 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 5 5 5 2 0 78
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 5.26 % 2.11 % 0.00 % 82.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 2 2 4 2 0 28
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 10.53 % 5.26 % 0.00 % 73.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 10 9 10 5 0 144
ร้อยละ 5.62 % 5.06 % 5.62 % 2.81 % 0.00 % 80.90 %

140 : 8 , 7 , 6 , 3 , 0 , 116...5.71 , 5.00 , 4.29 , 2.14 , 0.00 , 82.86 = 24 : 17.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10%

Powered By www.thaieducation.net