โรงเรียนศาลาพัน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 3 2 1 1 0 38
ร้อยละ 6.67 % 4.44 % 2.22 % 2.22 % 0.00 % 84.44 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 6 5 6 2 0 77
ร้อยละ 6.25 % 5.21 % 6.25 % 2.08 % 0.00 % 80.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 2 2 4 2 0 27
ร้อยละ 5.41 % 5.41 % 10.81 % 5.41 % 0.00 % 72.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 11 9 11 5 0 142
ร้อยละ 6.18 % 5.06 % 6.18 % 2.81 % 0.00 % 79.78 %

141 : 9 , 7 , 7 , 3 , 0 , 115...6.38 , 4.96 , 4.96 , 2.13 , 0.00 , 81.56 = 26 : 18.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.22%

Powered By www.thaieducation.net