โรงเรียนศาลาพัน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 35
ร้อยละ 7.32 % 4.88 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 85.37 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 7 5 8 0 0 70
ร้อยละ 7.78 % 5.56 % 8.89 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 29
ร้อยละ 5.41 % 5.41 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 78.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 12 9 13 0 0 134
ร้อยละ 7.14 % 5.36 % 7.74 % 0.00 % 0.00 % 79.76 %

131 : 10 , 7 , 9 , 0 , 0 , 105...7.63 , 5.34 , 6.87 , 0.00 , 0.00 , 80.15 = 26 : 19.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.24%

Powered By www.thaieducation.net