โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 0 7 0 0 30
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 18.42 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 5 1 9 0 0 53
ร้อยละ 7.35 % 1.47 % 13.24 % 0.00 % 0.00 % 77.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 6 1 16 0 0 83
ร้อยละ 5.66 % 0.94 % 15.09 % 0.00 % 0.00 % 78.30 %

106 : 6 , 1 , 16 , 0 , 0 , 83...5.66 , 0.94 , 15.09 , 0.00 , 0.00 , 78.30 = 23 : 21.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70%

Powered By www.thaieducation.net